Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej www.adwokatkielce.pl:

 

§ I – SŁOWNICZEK

1. Formularz – formularz dostępny na stronie internetowej Kancelarii.
2. Kancelaria – Kancelaria Adwokacka Aleksandra Kolman;
3. Klient – osoba zadająca pytanie prawne bądź zlecająca usługę prawną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
4. Opłata – wynagrodzenie Kancelarii za udzielenie pomocy prawnej drogą elektroniczną;
5. Zapytanie prawne – pytanie przesłane przez Klienta na adres poczty elektronicznej Kancelarii za pośrednictwem strony internetowej www.adwokatkielce.pl;
6. Pomoc prawna drogą elektroniczną – usługa prawna polegająca, w zależności od zlecenia Klienta, na udzieleniu za pośrednictwem poczty elektronicznej porady prawnej, sporządzeniu opinii prawnej, opracowaniu projektu umowy lub pisma procesowego.

 

§ II – PRZEDMIOT UMOWY

Klient zleca na podstawie Regulaminu pomoc prawną drogą elektroniczną, a Kancelaria zlecenie to przyjmuje.

 

§ III – UDZIELENIE POMOCY PRAWNEJ

1. Klient w celu uzyskania pomocy prawnej drogą elektroniczną powinien przesłać za pośrednictwem strony internetowej www.adwokatkielce.pl zapytanie prawne, wskazujące precyzyjnie stan faktyczny sprawy wraz z podaniem swoich danych w sposób umożliwiający kontakt zwrotny z Klientem.
2. Przesłanie przez Klienta zapytania prawnego stanowi akceptację Regulaminu przez Klienta oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Kancelarię podanych danych osobowych w celu udzielenia pomocy prawnej na zasadach określonych w Polityce prywatności.
3. Kancelaria po otrzymaniu zapytania prawnego udzieli drogą elektroniczną porady prawnej w ciągu 24h – 48h roboczych od momentu zaksięgowania opłaty na rachunku bankowym Kancelarii.
4. Porada prawna udzielana jest w formie załącznika do poczty elektronicznej.

5. W przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Klienta niezwłocznie po udzieleniu pomocy prawnej drogą elektroniczną kancelaria prześle Klientowi na adres poczty elektronicznej przez niego wskazany fakturę VAT.

 

§ IV – OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY

Kancelaria zachowa w ścisłej tajemnicy wszelkie dane podane przez Klienta. Dane te objęte są bezwzględnie obowiązującą tajemnicą adwokacką. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce prywatności.

 

§ V – ODMOWA UDZIELENIA POMOCY PRAWNEJ

Kancelaria ma prawo do odmowy udzielenia pomocy prawnej w każdym czasie jeżeli jej zakres nie obejmuje tematycznie dziedzin prawa wymienionych na stronie internetowej Kancelarii. W takim przypadku w razie uiszczenia przez Klienta opłaty zlecenie jej przelewu zwrotnego na rzecz Klienta nastąpi w ciągu 48h roboczych od momentu poinformowania Klienta o odmowie udzielenia pomocy prawnej drogą elektroniczną.

 

§ VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeks Etyki Adwokackiej.
2. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle udzielania przez Kancelarię pomocy prawnej jest Sąd miejsca jej siedziby.
3. Kancelaria zastrzega sobie w każdym czasie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Aleksandra Kolman zwana dalej Kancelarią.

 

II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Kancelaria będzie przetwarzać dane osób korzystających z jej usług zwanych dalej Klientami wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.). Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego.

 

III. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego świadczenia zleconej pomocy prawnej, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

 

IV. ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe Klientów mogą zostać przekazywane wyłącznie pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

 

V. PRAWA KLIENTA:

Klienci są uprawnieni do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania treści) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Kancelaria zaprzestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klientów lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
f) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

 

VI. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

 

VII. INFORMACJA DODATKOWA

Kancelaria nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany a dane Klientów nie są profilowane.